? ??????????????Purple Love Circles? ????? ?? ???Rating: 3.0 (2 Ratings)??0 Grabs Today. 1360 Total Grabs.
??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????Love NYC? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 226 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?? BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, July 11, 2009

Taksonomi Bloom dan Domain Krathwohl

Taksonomi Bloom

 • Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956.
 • Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.
 • Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.
 • Menekankan aspek kognitif (pengetahuan) – apa yang dicari adalah seperti fakta, teori, dan hukum.
 • Tujuan : membina kebolehan, pemikiran, dan pemahaman (cth : mencari isi penting daripada petikan yang dibaca)
 • Terdapat enam peringkat (tidak semestinya menggunakan kesemua peringkat ini dalam soalan – cth : pada kertas soalan tahun 1 tidak terdapat tahap sintesis kerana tahap ini merupakan tahap yang tinggi dan tidak sesuai dengan umur murid)
  1. Pengetahuan
  2. Kefahaman
  3. Aplikasi
  4. Analisis
  5. Sintesis
  6. Penilaian

Pengetahuan ( selalunya mengunakan kata tanya, cth : bilakah, dimanakah, mengapakah, dan sebagainya)

 • Tujuan : mengingat semula perkara-perkara yang sudah dipelajari tanpa sebarang perubahan.
 • Contoh :
  1. Bilakah Malaysia merdeka ?
  2. Berapa buah negerikah yang terdapat di Malaysia?
  3. Siapakah Bapa Kemerdekaan Malaysia?
 • Objektif
  1. Umum : mengetahui
  2. Khusus / spesifik : melebal, menyatakan, menulis (eksplisit)

Kefahaman (kebolehan untuk memberi penjelasan / makna sesuatu perkara)

 • Konsep : menjelaskan maklumat dengan terperinci.
 • Merupakan peringkat yang tinggi berbanding peringkat pengetahuan.
 • Tiga aras penting :
 1. Terjemahan isi (isi kepada huraian, cth : Ibu Ali meninggal dunia.)
 2. Memberi tafsiran / makna sesuatu maklumat (cth : Setiap manusia di muka bumi ini akan menemui ajal masing-masing. )
 3. Ekstrapolasi (tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan (cth : Kita sebagai manusia biasa mestilah sentiasa bersedia untuk menghadapi perkara yang berlaku pada bila-bila masa sahaja)
 • Tujuan : memahami sesuatu bahan, menjelaskan menterjemah, merumuskan,menulis, dan membezakan.
 • Cth : jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakan, dan seumpamanya.

Aplikasi

 • Tujuan : menggunakan pengetahuan mujarat (abstrak) untuk menyelesaikan masalah yang maujud.
 • Objektif :
 1. Umum : menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan
 2. Khusus / spesifik : menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.
 • Cth : soalan yang menggunakan perkataan bagaimana dan jelaskan.
 • Menekankan kaedah, prinsip, hukum, dan teori.

Analisis (mengenal pasti sebab secara terperinci)

 • Definisi : kebolehan untuk menceritakan dan menyusun perkara-perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.
 • Tujuan : menaakul (mencari) sebab dan musabab (akibat)
 • Cth :
 1. Berikan faktor, punca-punca, sebab-sebab, mengapakah perkara tersebut berlaku.
 2. Meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.
 • Objektif
 1. Am : mencerakinkan, menaakul, menjelaskan, menilai kerelevenan data.
 2. Spesifik : mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan, menjelaskan srtuktur dan organisasi.
  - Cth : Yang manakah antara berikut tidak menerangkan cirri criteria yang betul?
  - Cth : Yang manakah antara berikut merupakan kata kerja?
 • Kosa kata popular : bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan bahagian, klasifikasikan, sebab, mengapa, huraikan, menaakul, mencerakinkan.

Sintesis – (lebih kepada sains, BM- karangan)

 • Menguji kebolehan calon mencantumkan, mengabungkan, dan meintegtrasikan fakta atau idea yang berkaitan (mengembang fakta menggunakan ayat sendiri)
 • Tujuan : membentuk sesuatu yang baharu.
 • Objektif :
 1. Am : menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan, menghasilkan karya
 2. Spesifik : mengabungkan, mengubah, mereka cipta, merancang, menulis
 • Cth : Berdasarkan tajuk “saya sebatang pen” bina ayat-ayat yang dapat menerangkan mengenai pen tersebut.
 • Kosa kata popular : mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan.

  Cth mencadangkan : senaraikan beberapa cara kamu boleh mengatasi masalah itu.

Penilaian

 • Menguji kebolehan calon, membuktikan, menilai, mengesahkan, mengkritik, memberi pendapat mengenai sesuatu peryataan, dll.
 • Tujuan : membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kretiria tertentu.
 • Objektif :
  1. Am : menimbangkan nilai, ketekalan, kecukupan data.
  2. Spesifik : menilai, membuat pertimbangan.

 • Jenis : sejauh mana, nilaikan, apakah pendapat kamu.
  Cth : Berikan pendapat anda mengenai hal tersebut.
  : Sejauh manakan kebaikan menggunakan kereta ke kuliah.
 • Kasa kata popular : nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikkan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan.
 • Cth :
  1. Pada pendapat kamu, ujian apakah yang sesuai diberikan kepada murid tahun enam?
  2. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program. Bandingkan.

Domain Afektif Kalthwohl 1964

Diasaskan oleh, David R. Krathwohl
 • Merupakan bidang berhubung dengan perasaan, emosi dan sikap.
 • Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.
 • Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif.
 • Terdapat 5 peringkat bagi domain ini :
  1. Penerimaan
  2. Bertindak balas
  3. Menilai
  4. Organisasi
  5. Perwatakan
 • Penerimaan

  • Keinginan dan kesanggupan menerima
   (kesanggupan memberi perhatian, mendengar ucapan, pendapat orang lain, menghormati kebudayaan yang berlainan)
  • Kesedaran
   (faktor estitik, ekabentuk, kecantikan sesuatu benda, pelbagai pendapat dalam sesuatu perkara)
  • Perhatian terkawal
   (kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu ransangan – cth : mendengar dan menghayati sajak)
  • Objektif am :
  1. Mendengar dengan berhati-hati.
  2. Menunjukkan kesedaran dalam kepentingan pembelajaran.
  3. Menunjukkan sensitiviti dalam masalah sosial.
  4. Menerima perbezaan keturunan dan kebudayaan.
  5. Mengambil bahagian dalam aktiviti.
  • Hasil pelajaran spesifik :
  1. Menyoal
  2. Memilih
  3. Menghuraikan
  4. Mengikut
  5. Menamakan
  6. Menggunakan

  Bertindak balas

  • Kesanggupan bertindak balas terhadap ransangan.
  • Mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti.
  • Murid mengambil perhatian dan bertindak balas.
  • Terdapat 3 kategori :
  1. Persetujuaan membalas

  (Bersetuju dengan peraturan / arahan yang diberi.)

  2. Kesediaan membalas

  (Bertindak balas dengan persetujuan yang dibuat.)

  3. Kepuasan

  (Mencapai objektif )

  • Objektif
  1. Am
  • Melengkapkan kerja
  • Mengambil bahagian dalam perbincangan kecil
  • Seronok membantu rakan
  • Melakukan tugas secara sukarela.

  2. Spesifik

  • Dapat menulis isi pelajaran
  • Menjawab soalan
  • Dapat melafazkan sesuatu (main peranan)

  Menilai

  • Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan.
  • Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang berbeza jika kepercayaan itu boleh dipratikkan.
  • Kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda atau tingkah laku.
  • Penilaian berdasarkan penghayatan nilai spesifik (melalui pemerhatian)
  • Kategori
  1. Penerimaan
   - Menerima dan melakukan arahan aktiviti.
  2. Pilihan
   - Usaha untuk memperoleh sesuatu nilai yang dipilih.
  3. Penglibatan
   - Aktif dalam aktiviti dan mematuhi peraturan.

  Organisasi

  • Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai.
  • Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan.
  • Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya.
  • Kategori
  1. Penenggapan
   -Mampu mencipta konsep anstrak.
  2. Organisasi
   - Menyatukan / aplikasi nilai-nilai berkaitan dan membentuk satu sistem.

  Perwatakan

  • Perubahan tingkah laku positif.
  • Kategori
   1.Set up – mengekalkan nilai-nilai
   2.Perwatakan – disiplin diri.

  0 comments: