? ??????????????Purple Love Circles? ????? ?? ???Rating: 3.0 (2 Ratings)??0 Grabs Today. 1360 Total Grabs.
??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????Love NYC? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 226 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?? BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, August 7, 2009

Kaedah Penilaian Bahasa

Pengenalan

 • Cara penilaian perlulah mengambil kira kecerdasan individu melalui kepelbagaian cara yang digunkan oleh guru untuk menilai.
 • Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Oleh itu, murid yang menunjukkan prestasi cemerlang akan dibimbing dan diberi peluang untuk interaksi menegak untuk memaksimumkanpotensinya, manakala murid yang lemah akan dibimbing dalam program pemulihan supaya prestasinya dapat diperbaiki.
 • Oleh itu, guru diperkenalkan cara untuk menjalankan penilaian di dalam bilik darjah.

Jenis-jenis Kaedah Penilaian Bahasa

Portfolio

 • Definisi : Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.
 • Ciri-ciri portfolio
 1. Berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, perlaksanaan dan penilaian yang teliti.
 2. Dijalankan secara kolaboratif.
 3. Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui negotiated kontrak seperti segi masa, strategi atau bentuk.
 4. Menggalakkan pembelajaran secara interaktif.
 5. Kandungan portfolio, terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik.
 • Penilaian portfolio
 1. Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil.
 2. Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri.
 3. Lebih terbuka dan seimbang.
 4. Dipantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama lain-lain bukti pembelajaran.
 5. Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama
 • Jenis-jenis portfolio yang boleh dibina

1. Portfolio kerja harian

 • Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan.
 • Contoh : soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas.

2. Portfolio Hasil Terbaik (Show Portfolio)

 • Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif.
 • Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul dalam portfolio harian.

3. Portfolio dokumen (Documentary Portfolio)

 • Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.
 • Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat tertentu.

 • Kegunaan portfolio
 1. Guna menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan penilaian holistik.
 2. Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri, menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya.
 3. Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri.
 4. Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar.
 5. Mempelbagaikan bukti penilaian.
 6. Membolehkan penilaian dalam bidang afektif.
 • Perancangansebelum membuat portfolio (perlu diambil kira)
 1. Soalan-soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio.
 2. Isi kandungan portfolio.
 3. Siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan atau sumber portfolio dan bagaimana?
 4. Penilaian portfolio.
 • Cara membina portfolio
 1. Menentukan tujuan portfolio
 • Menghuraikan tujuan portfolio.
 • Menghuraikan instrumen portfolio.
 • Refleksi atau menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.

2. Menentukan isi portfolio

 • Menghuraikan jenis atau aktiviti pembelajaran.
 • Menghuraikan luas bidang pembelajaran.
 • Refleksi atau menyemak huraian bukti atau sumber pembelajaran dengan menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
 • Memastikan kriteria ini jelas dan mudah difahami.
 • Memastikan kriteria ini tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan.
 • Refleksi atau menyemak huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio, peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang.


3. Menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar

di peta perkembangan pembelajaran pelajar.

 • Menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar.
 • Refleksi atau menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan dan kumpulan sasaran.
 • Mengumpul maklumat
 1. Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti.

Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan cetak dan Teknologi maklumat, lawatan, temubual.

2. Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam

fail.


Inti atau rumusan dari pelbagai sumber, imbas gambar, membentuk soal semak di komputer, menyambung gambar video (untuk pemerhatian) ke komputer.

 • Bagaimana menilai portfolio?
 1. Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan kefahaman.
 2. Menggunakan peta perkembangan pelajar .
 3. Contoh:
  E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan
  J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru
  A 3 Membentuk suku kata
  A 2 Menyebut bunyi huruf
  N 1 Permulaan mengenal huruf
 4. Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti .
 5. Membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.
 • Merekod penilaian portfolio
 1. Penilaian awal
 2. Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut skala.
 3. Senarai ciri paling penting.
 4. Penentuan gred
 • Senarai semak porfolio- Penilaian peringkat perancangan.
 1. Peringkat perkembangan atau proses.
 2. Peringkat penilaian.
 3. Peringkat refleksi atau penutup.
 4. Sikap interaksi dan penglibatan.

Penilaian Melalui Pemerhatian

 • Pengenalan :

- Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

- Meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.Boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak, Rekod Anekdot dan Rekod Profil.

- Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi masing-masing.

 • Pelaksanaan Proses Pemerhatian

a.Kualiti Pemerhatian
b.Bentuk Perancangan
c.Rekod Pemerhatian

Kualiti Pemerhatian

Guru perlu:

ØBerpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya.
ØPeka terhadap perubahan.
ØYakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.
ØIkhlas dan jujur.
ØBersikap terbuka.
ØTekal dan stabil.

 • Bentuk perancangan
 1. Perancangan harus rapi dengan penyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan.
 2. Mengenal pasti aspek yang hendak dinilai.
 3. Menetapkan jangka waktu proses penilaian.
 4. Menyedia alat yang relevan, dan menentukan bagaimana mentadbirnya.
 5. Menentukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod, dan melapor.
 6. Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian.
 • Rekod Pemerhatian

Rekod pemerhatian yang diperlukan:

 1. Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan - Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.
 2. Menjalankan Tugasan :- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .
 3. Cara merekodkan dapatan dan rumusan :- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.
 4. Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.
 • Jenis-jenis Pemerhatian


Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai atau diperhatikan, iaitu:
a)Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.
- melapor apa yang dilihat sahaja.
- menggunakan tafsiran (hipotesis).
b)Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.
- Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
c)Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
- jangka waktu yang berperingkat.


Strategi Pelaksanaan


Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut berbagai-bagai strategi, antaranya ialah:

 1. Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.
 2. Menggunakan senarai semak.
 3. Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.
 4. Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer.
 5. Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian
 6. Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
 7. Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
 8. Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.
 • Fungsi


a.Penilaian melalui pemerhatian:

digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.


b.Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar menyusun tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya.


c.Setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif pelajar.
d.Membantu guru mengetahui
- sejauh mana minat pelajar terhadap pelajaran yang diajarkan dan apakah yang mendorong
atau menolak minat tersebut.
- adakah strategi/kaedah pelajar memberi kesan yang
positif.
- bagaimanakah kemampuan berfikir mereka? Mampukah mereka menaakul apa yang tersirat?

Pelajar dapat menilai tahap pencapaian sendiri dan rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.
Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.

CONTOH 1 : Penggunaan Alat Pengukuran ‘Rekod Anekdot’


a. Kecekapan linguistik/bahasa:
keupayaan mengguna bahasa untuk memperolehi, menambat hati, meyakinkan, merangsang, atau menyampaikan maklumat.


b. Kecekapan :
Keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan, dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang.


c. Kecekapan muzik:
Keupayan menghayati, membuat persembahan atau mencipta muzik.


d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:
Berkemahiran dalam sukan, seni lakon, atau seni lukis dan kraftangan.


e. Kecekapan intrapersonal:
Keupayaan memahami perasaan, impian dan idea sendiri.


f. Kecekapan interpersonal:
Keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain.

0 comments: